Show Mobile Navigation

16 Φεβρουαρίου 2022

,

Μείωση ωραρίου Νηπιαγωγών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 16 Φεβ 2022

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Συνάδελφοι/ισσες

Καθημερινά βλέπουμε το Νηπιαγωγείο να μετατρέπεται από χώρο χαράς και δημιουργίας σε χώρο εργασιακής εξουθένωσης για τους Νηπιαγωγούς και δομή αρχικής κατηγοριοποίησης των παιδιών.Η μαγική του ατμόσφαιρα χάνεται,ο δημιουργικός χρόνος των παιδιών συρρικνώνεται, το παιχνίδι ως βασικό μέσο διαπαιδαγώγησης κατάλληλο για την ηλικία αυτή περιορίζεται. Οι παιδαγωγικές συνθήκες για την ολιστική ανάπτυξη της γνώσης ακυρώνονται, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χάνει τη διαθεματική του ενότητα με την εισαγωγή επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (όπως τα αγγλικά) και νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (όπως τα εργαστήρια δεξιοτήτων). Όλα αυτά αποβλέπουν στην αλλαγή του προσανατολισμού, σε ένα Νηπιαγωγείο μεταλλαγμένο, προσαρμοσμένο να εξυπηρετήσει τις λειτουργίες της υπάρχουσας κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης, αυτής του άκρατου νεοφιλελευθερισμού και του ανταγωνισμού.
Οι φιλελεύθερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που εξαγγέλλονται και υλοποιούνται μαζί με το συνολικό αφήγημα Υπουργείου Παιδείας-Κυβέρνησης (ΕΒΕ, εξετάσεις τύπου PISA, κολλέγια, ευνοϊκές ρυθμίσεις στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων,οι αντίστοιχες παιδαγωγικές μέθοδοι που άρχισαν να εφαρμόζονται,το σύρσιμο των εκπαιδευτικών στα δικαστήρια, η ανυπαρξία υποστήριξης στο διοικητικό και εκπαιδευτικό έργο, τα ανεφάρμοστα πρωτόκολλα πανδημίας στα σχολεία, το χαμηλό μας μισθολόγιο, η αύξηση των μαθητών μας στα τμήματα από 22 σε 25 (και σε 27 κατά περίπτωση),η αύξηση των κοινωνικών ελλειμμάτων, η ειδική αγωγή που παραδίνεται στον ιδιωτικό τομέα, η υποστελέχωση των σχολείων, ο δυσθεώρητος αριθμός των αναπληρωτών, η τηλεκπαίδευση με μηδενική υποστήριξη και κόστος, τα προσωπικά δεδομένα που αναζητούνται, το πρόγραμμα σχολικής στέγης με σαφή χρονικό περιορισμό που δεν έγινε, οι αυξανόμενες απαιτήσεις για προϊσταμένους χωρίς μάλιστα δικαιώματα αποδέσμευσης,η εργασιακή μας εξουθένωση)καθιστούν ιδιαίτερα ασφυκτικό για παιδιά και εκπαιδευτικούς το περιβάλλον του σχολείου .

 
Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών θεωρεί πως άμεσα πρέπει να συζητηθούν τα παρακάτω ζητήματα που αφορούν, όχι μόνο το Νηπιαγωγείο, αλλά και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και καλεί συλλόγους και ΔΟΕ να προκαλέσουν συζητήσεις – ενημερώσεις – κινηματικές διαδικασίες σχετικά με τα παρακάτω κρίσιμα θέματα:


α.Αλλαγή Αναλυτικών Προγραμμάτων- (προς ποια κατεύθυνση υλοποιούνται οι αλλαγές;)
β. Σχολική στέγη (χρονοδιάγραμμα ανέγερσης νέων κτιρίων – μεταφορά ενοικιαζόμενων ακατάλληλων κτιρίων και αντικατάσταση των προκάτ που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της υποχρεωτικότητας του Νηπιαγωγείου με ανέγερση νέων σύγχρονων κτιρίων που να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών)
γ.Ωράριο νηπιαγωγών και μισθός εκπαιδευτικών


Για το ζήτημα αρχικά της μη ύπαρξης ωραρίου των Νηπιαγωγών το Συντονιστικό Νηπιαγωγών είχε πάρει την πρωτοβουλία το 2007 καταθέτοντας στο Υπουργείο Παιδείας υπόμνημα με αρ.πρωτ. 406/26-11-2007και 4.500 υπογραφές συνάδελφων και έχει ασκήσει επανειλημμένα πίεση προς τη ΔΟΕ και τους συλλόγους προς την κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιώντας κινηματικά και νομικά μέσα. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποίησε συνάντηση με όλες τις πολιτικές ηγεσίες(πλην της τωρινής) για τα ζητήματα του Νηπιαγωγείου,έχει ασκήσει πίεση για τη νομοθέτησή του (2013). Δεν εισακούστηκε δυστυχώς στην έκδοση Υπουργικής απόφασης (2019), αφού δεν υιοθετήθηκε η προτεινόμενη εισήγηση που είχε δημοσιεύσει και παραδώσει στο Υπουργείο το Συντονιστικό Νηπιαγωγών.
Μέσα από διαδικασίες βάσης (πανελλαδικές συναντήσεις) και τις ΓΣ συνέδρων έχει καταφέρει να συμμετέχει στη διαμόρφωση πλαισίου για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, ψηφισμένου σχεδόν από όλες τις παρατάξεις που έγινε θέση του κλάδου.


Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών με συνέπεια και υπευθυνότητα, όπως δεσμεύτηκε στις/στους συναδέλφισσες/ους Νηπιαγωγούς στις δυο τελευταίες πανελλαδικές συναντήσεις, έχει καταθέσει προς τη ΔΟΕ τις προτάσεις των Νηπιαγωγών και συμμετείχε σε συνάντηση με τη νομική σύμβουλο της ΔΟΕ προκειμένου να διερευνηθεί η ασφαλής νομική πίεση προς την παρακάτω κατεύθυνση.
Παραθέτουμε το τελευταίο μας ψήφισμα:

ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Π.Ε./ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ

Συνάδελφοι,  
Η αρχή της ισότητας προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, με την οποία, όπως είναι γνωστό, καθιερώνεται, όχι μόνον η ισότητα των Ελλήνων απέναντι στο νόμο, αλλά και η ισότητα του νόμου απέναντι σε αυτούς και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία και ό,τι συνδέεται με αυτήν.
Για την προώθησή του αιτήματος, και με βάση τις θέσεις του κλάδου , θεωρούμε πως η ΔΟΕ πρέπει να αναλάβει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες(κινηματικές και νομικές).
Όπως ήδη γνωρίζετε και μετά τους συνεχείς αγώνες που δώσαμε μαζί (ΔΟΕ-Συντονιστικό Νηπιαγωγών) με όλη τη βάση του κλάδου των νηπιαγωγών το ωράριο των νηπιαγωγών νομοθετήθηκε το 2013 (με το άρθρο 39 παράγραφος 5 περίπτωση β΄ του Ν.4115/2013 το οποίο ενσωματώθηκε στο άρθρο 12 του Ν.1566/1985§7 που ορίζει:«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών), κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του» (Α΄24).
Μετά από συνεχή πίεση όλων μας (Υπουργείο Παιδείας –Γ.Σ.Αντιπροσώπων ΔΟΕ) εξειδικεύτηκε τρία χρόνια μετά, χωρίς βέβαια να ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις του Συντονιστικού Νηπιαγωγών που έφεραν υπογραφές χιλιάδων Νηπιαγωγών. Με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 127187/E1/01-08-2016(Φ.Ε.Κ. 2524/2016) ορίστηκε το ΕΩΠ του Νηπιαγωγείου ενιαία με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, όπως ισχύει έως σήμερα Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία

Παρόλο που το ωράριο υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας υπάρχουν σημαντικές διαφορές που δυσχεραίνουν το έργο του/της Νηπιαγωγού όπως :

Τα ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων όλης της χώρας (96%), ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμιά μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας, η δε Προϊσταμένη καλείται να υποστηρίξει το διοικητικό έργο με πλήρες διδακτικό ωράριο και  με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας.
• Ο τρόπος υπολογισμού του ωραρίου των υπόλοιπων εκπαιδευτικών γίνεται σε 45λεπτα,οπότε από 8:15 έως 1:15 είναι 6 διδακτικές ώρες για το Δημοτικό ενώ για το Νηπιαγωγείο 5 διδακτικές ώρες.
• Η ανισότητα διδακτικού χρόνου μεταξύ των τμημάτων και των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά  και σε σχέση με το αν έχουν πρωινή υποδοχή ή όχι (διαφορές 15, 30, 45 λεπτών ως προς το χρόνο απασχόλησης).
• Το διδακτικό ωράριο Προϊσταμένων και η παροχή διοικητικού έργου εντός εργασιακού καθορίζεται όχι από τη παραπάνω νομοθεσία, αλλά από τον τύπο του Νηπιαγωγείου. Ως εκ τούτου αν στο Νηπιαγωγείο υπάρχει πρωινή υποδοχή η/ο Προϊσταμένη/ος δεν έχει χρόνο για το διοικητικό έργο κάτι που δημιουργεί ανισότητες μεταξύ Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων.
• Η επιτηδευμένη σύγχυση σχετικά με το πότε αρχίζει και πότε λήγει το διδακτικό ωράριο και τι περιλαμβάνει αυτό. Συγκεκριμένα, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων δεν θεωρείται διδακτικός χρόνος.

- Ζητάμε εφαρμογή του νόμου για όλα τα ολιγοθέσια σχολεία,ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα των Νηπιαγωγείων.
- Ζητάμε υπολογισμό του ωραρίου των Νηπιαγωγών με τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας .
- Η διδακτική ώρα να διαρκεί 45 λεπτά της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Στην υποδοχή-αποχώρηση, στην ώρα σίτισης, στο διάλειμμα οι νηπιαγωγοί διδάσκουν στάσεις ζωής και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν απλή επιτήρηση αλλά επιπλέον χρειάζονται επαυξημένη προσοχή και πρέπει να υπολογίζονται στο διδακτικό χρόνο.

Author Image

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ :

Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η ενίσχυση της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και πιστεύουμε ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια ενωμένη εκπαιδευτική κοινότητα.
Συζητάμε, διεκδικούμε, διαδηλώνουμε , γινόμαστε ενεργοί πολίτες γιατί μια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία είναι εφικτή!

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου