Show Mobile Navigation
Νεοτερα

16 Μαΐου 2022

ΙΣΟΤΗΤΑ - ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 16 Μαΐ 2022

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υπογράφουμε το ψήφισμα στο Avaaz

Συνάδελφοι, τo Συντονιστικό Νηπιαγωγών ξεκινάει τη συγκέντρωση υπογραφών συναδέλφων Νηπιαγωγών προκειμένου να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς το Υπουργείο Παιδείας για την αποκατάσταση της ισονομίας και της ισότητας του ωραρίου Νηπιαγωγών. Η αρχή της ισότητας προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, με την οποία, όπως είναι γνωστό, καθιερώνεται, όχι μόνον η ισότητα των Ελλήνων απέναντι στο νόμο, αλλά και η ισότητα του νόμου απέναντι σε αυτούς και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία και ό,τι συνδέεται με αυτήν.
Για την προώθησή του αιτήματος, και με βάση τις θέσεις του κλάδου,ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΜΕΣΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΔΟΕ –ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΟ ΜΕΣΟ.
Όπως ήδη γνωρίζετε και μετά τους συνεχείς αγώνες που δώσαμε μαζί (Συντονιστικό Νηπιαγωγών – Σύλλογοι ΠΕ –ΔΟΕ) με όλη τη βάση του κλάδου των Νηπιαγωγών, το ωράριο των Νηπιαγωγών νομοθετήθηκε το 2013 με το άρθρο 39 παράγραφος 5 περίπτωση β΄ του Ν.4115/2013, σύμφωνα με τον οποίο ενσωματώθηκε στο άρθρο 12 του ν.1566/1985(Α΄24)η παράγραφος 7 που ορίζει:
«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του».

Παρόλα αυτά, η νομοθέτηση του ωραρίου των Νηπιαγωγών δεν ακολουθήθηκε από την Υπουργική Απόφαση που ήταν αναγκαία για την εφαρμογή  του. Μετά από τις συνεχείς πιέσεις όλων μας (προς το Υπουργείο Παιδείας και τις Γ.Σ.Αντιπροσώπων ΔΟΕ) η Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε τρία χρόνια μετά. Με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 127187/E1/01-08-2016(Φ.Ε.Κ. 2524/2016) ορίστηκε το ΕΩΠ του Νηπιαγωγείου ενιαία με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, όπως ισχύει έως σήμερα (Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία), χωρίς όμως να ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις του Συντονιστικού Νηπιαγωγών που έφεραν τις υπογραφές χιλιάδων Νηπιαγωγών.

Αν και το (διδακτικό) ωράριο των Νηπιαγωγών υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας υπάρχουν σημαντικές διαφορές που δημιουργούν σημαντικές ανισότητες και μεταξύ μας και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα:
-    Στα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων όλης της χώρας (96%), δεν υπάρχει καμιά μείωση ωραρίου των Νηπιαγωγών που υπηρετούν σε αυτά σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας και η δε Προϊσταμένη καλείται να υποστηρίξει το διοικητικό έργο με πλήρες διδακτικό ωράριο και με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας.
-    Ο τρόπος υπολογισμού του ωραρίου των υπόλοιπων εκπαιδευτικών γίνεται σε 45λεπτα, οπότε από 8:15 έως 1:15 είναι 6 διδακτικές ώρες για το Δημοτικό, ενώ για το Νηπιαγωγείο 5 διδακτικές ώρες.
-    Υπάρχει ανισότητα διδακτικού χρόνου μεταξύ των τμημάτων και των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά και σε σχέση με το αν έχουν πρωινή υποδοχή ή όχι (διαφορές 15, 30, 45 λεπτών καθημερινά ως προς τον διδακτικό χρόνο απασχόλησης).
-    Το διδακτικό ωράριο Προϊσταμένων και η μείωσή του για παροχή διοικητικού έργου καθορίζεταιαπό τον τύπο του Νηπιαγωγείου (πρωινή υποδοχή ή όχι), γεγονόςπου δημιουργεί ανισότητες μεταξύ Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων.
-    Υπάρχει επιτηδευμένη σύγχυση σχετικά με το πότε αρχίζει και πότε λήγει το διδακτικό ωράριο και τι περιλαμβάνει αυτό. Συγκεκριμένα, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων δεν θεωρείται διδακτικός χρόνος.

Να επισημάνουμε επίσης, όπως αναφέρεται σε παλαιότερο υπόμνημά μας, ότι «η θέσπιση ανομοιόμορφων ωραρίων στους νηπιαγωγούς, χωρίς αυτή η διάκριση να δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και χωρίς μάλιστα να προβλέπεται είτε ανάλογη αμοιβή, είτε ανάλογη κλιμάκωση, ανάλογα, π.χ. με τα έτη υπηρεσίας, όπως προβλέπει το άρθρο 13 Ν. 1566/85 έρχεται σε αντίθεση προς το άρθρο 119 της Συνθήκης της Ρώμης, η οποία αποτελεί εσωτερικό δίκαιο της χώρας και σύμφωνα με την οποία όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως φύλλου ή άλλης διάκρισης δικαιούνται ίσης αμοιβής και αναγνώρισης για ίσης αξίας εργασία που παρέχουν».
Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο, να θεσπιστούν συγκεκριμένοι και δίκαιοι όροι παροχής της εργασίας μας.

Ζητάμε :
•    εφαρμογή του νόμου για όλα τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία-Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα του σχολείου.
•    υπολογισμό του ωραρίου των Νηπιαγωγών με τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας. Η διδακτική ώρα διαρκεί έως 45 λεπτά της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
•    Η υποδοχή & αποχώρηση, η ώρα σίτισης και το διάλειμμα (μόνιμη εφημερία για τους/τις Νηπιαγωγούς) να λογίζονται ως διδακτικό ωράριο, καθότι στη διάρκειά τους οι Νηπιαγωγοί διδάσκουν στάσεις ζωής και σε καμιά περίπτωση δεν επιτελούν απλή επιτήρηση, ενώ αντίθετα απαιτείται επαυξημένη προσοχή.

Με τις υπογραφές μας, καλούμε τη ΔΟΕ και τους Συλλόγους Π.Ε. να προτείνουν και να διεκδικήσουμε με όλα τα δυνατά μέσα τις παρακάτω τροποποιήσεις.

    Στην ΥΑ αρ. 127187/Ε1/2016 το παρακάτω πεδίο να διατυπωθεί ως εξής:
Τον καθορισμό του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων.
    Στο άρθρο 49 του Ν. 4547/2018 να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω αλλαγές:
Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία – Νηπιαγωγεία, ορίζεται ως εξής:
•    Διευθυντές έως 5θεσίων δημοτικών σχολείων  - Νηπιαγωγείων, ώρες 18.
•    Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων - Νηπιαγωγείων, ώρες 10.
•    Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
•    Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.
•    Εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων - Νηπιαγωγείων: αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21.
    Ο τρόπος υπολογισμού της διδακτικής ώρας να είναι κοινός για όλη την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία), δηλαδή να διαρκεί έως 45 λεπτά της ώρας.

 1. Παραθέτουμε το πεδίο της ΥΑ 127187/Ε1/2016με τις αλλαγές της που προτείνουμε.
Πρωτοβάθμια προσχολική εκπαίδευση
«Τον καθορισμό του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων»(Η διαγραφή είναι η αλλαγή που προτείνεται).

  2.Παραθέτουμε το πεδίο του άρθρου 49 του Ν. 4547/2018 με τις τροποποιήσεις που προτείνουμε.
«β)Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 (του Ν. 1566/85) τροποποιείται ως εξής:
αα) Η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
‘α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία-Νηπιαγωγεία, ορίζεται ως εξής:
•    Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων έως 5θεσίων δημοτικών σχολείων- Νηπιαγωγείων, ώρες 18.
•    Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων- Νηπιαγωγείων, ώρες 10.
•    Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
•    Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.
•    Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
•    Εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων - Νηπιαγωγείων: αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21».
(Οι διαγραφές και οι κόκκινες προσθήκες είναι οι αλλαγές που προτείνουμε).


03 Απριλίου 2022

20 Μαρτίου 2022

Tα αναλυτικά προγράμματα, ο ρόλος και ο χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 20 Μαρ 2022

 

 Διαδικτυακή εκδήλωση Δ.Ο.Ε 

Κυριακή 20 Μαρτίου, 7:00 μ.μ.
«Τα αναλυτικά προγράμματα,
ο ρόλος και ο χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου»

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα προβληθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: 

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως ομιλητές οι:
Κώστας Μάγος, αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Mαρία Σφυρόερα, αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.), του Ε.Κ.Π.Α.

Βασίλης Τσάφος, καθηγητής στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.), του Ε.Κ

24 Φεβρουαρίου 2022

Διαδικτυακή πανελλαδική συνάντηση

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 23 Φεβ 2022


Συνδεόμαστε στο σύνδεσμο:          
https://us02web.zoo/j/82267882369?pwd=bUkvcXBoUXRSOVhtUnZOYnRhT3VPQT09#success

Σύνδεσμος youtube, σε περίπτωση υπέρβασης της χωρητικότητας, για live streaming:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

18 Φεβρουαρίου 2022

Διαδικτυακή Πανελλαδική Συνάντηση Συντονιστικού Νηπιαγωγών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 18 Φεβ 2022

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Αφήστε μας πια να κάνουμε τη δουλειά μας...
αφήστε μας με αξιοπρέπεια να σταθούμε στα παιδιά μας ...
φροντίστε το δημόσιο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς ...

Καθημερινά βλέπουμε το Νηπιαγωγείο να μετατρέπεται από χώρο χαράς και δημιουργίας σε χώρο εργασιακής εξουθένωσης για τους νηπιαγωγούς  και δομή της αρχικής κατηγοριοποίησης των παιδιών.
Η  μαγική του ατμόσφαιρα χάνεται,ο χρόνος των παιδιών συρρικνώνεται ,η συνολική γνώση «εξειδικεύεται»-τεμαχίζεται  για να μπορεί να αλλάξει μορφή και προσανατολισμό άμεσα και  να εξυπηρετήσει τις λειτουργίες της υπάρχουσας κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης.

Διαδικτυακή πανελλαδική συνάντηση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Παρακολούθηση στο zoom
Παρακολούθηση στο youtube 

Κυριακή  27-2-2022   και ώρα 17:30μ.μ. με θέματα:

  • Ωράριο νηπιαγωγών -αδήλωτες υπερωρίες
  •  Συνθήκες εργασίας-μη δυνατότητα αντικατάστασης σε περίπτωση απουσίας (άδειας ή ασθένειας)χωρίς να διαταράσσεται ή να αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος -αυξημένο διοικητικό έργο με επιφορτισμένα καθήκοντα και επιπλέον ρόλους- σχολική διαρροή (τηλεκπαίδευση – κοινωνικά και οικονομικά ασθενείς ομάδες) ελλιπής  στήριξη για τα παιδιά  (χωρίς παράλληλες στηρίξεις - τμήματα ένταξης -ψυχολόγους) - καθαριότητα με ημερομηνία λήξης  
  • Αλλαγή Αναλυτικών Προγραμμάτων (προς ποια κατεύθυνση υλοποιούνται οι αλλαγές; Τι σημαίνει αυτό για τη φιλοσοφία και το σκοπό του Νηπιαγωγείου;)
  • Σχολική στέγη (Χρονοδιάγραμμα ανέγερσης νέων κτιρίων – μεταφορά ενοικιαζόμενων ακατάλληλων κτιρίων και αντικατάσταση των προκάτ που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της υποχρεωτικότητας του νηπιαγωγείου με ανέγερση νέων σύγχρονων κτιρίων που να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών)

Καλούμε  άμεσα τους συλλόγους Π.Ε. να συμμετέχουν με αποφάσεις τους.  
 Καλούμε  τη  ΔΟΕ και τους Συλλόγους Π.Ε  να αναδείξουν  τα  ζητήματα του Νηπιαγωγείου και να απαιτήσουν την άμεση επίλυσή τους παίρνοντας κινηματικές και νομικές πρωτοβουλίες.

Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) Ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στο επίπεδο του ωραρίου των συναδέλφων των πολυθεσιών σχολείων της πρωτοβάθμιας με καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσής του αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και απώτερο στόχο την εξίσωσή του με το ωράριο της Β/θμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς. λογισμός ολοκλήρου του χρόνου παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο ως διδακτικού χρόνου για τους/ τις  Νηπιαγωγούς.

για ένα Νηπιαγωγείο της χαράς και της δημιουργίας
για ένα νηπιαγωγείο των όλων των ίσων των διαφορετικών16 Φεβρουαρίου 2022

Μείωση ωραρίου Νηπιαγωγών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 16 Φεβ 2022

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Συνάδελφοι/ισσες

Καθημερινά βλέπουμε το Νηπιαγωγείο να μετατρέπεται από χώρο χαράς και δημιουργίας σε χώρο εργασιακής εξουθένωσης για τους Νηπιαγωγούς και δομή αρχικής κατηγοριοποίησης των παιδιών.Η μαγική του ατμόσφαιρα χάνεται,ο δημιουργικός χρόνος των παιδιών συρρικνώνεται, το παιχνίδι ως βασικό μέσο διαπαιδαγώγησης κατάλληλο για την ηλικία αυτή περιορίζεται. Οι παιδαγωγικές συνθήκες για την ολιστική ανάπτυξη της γνώσης ακυρώνονται, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χάνει τη διαθεματική του ενότητα με την εισαγωγή επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (όπως τα αγγλικά) και νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (όπως τα εργαστήρια δεξιοτήτων). Όλα αυτά αποβλέπουν στην αλλαγή του προσανατολισμού, σε ένα Νηπιαγωγείο μεταλλαγμένο, προσαρμοσμένο να εξυπηρετήσει τις λειτουργίες της υπάρχουσας κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης, αυτής του άκρατου νεοφιλελευθερισμού και του ανταγωνισμού.
Οι φιλελεύθερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που εξαγγέλλονται και υλοποιούνται μαζί με το συνολικό αφήγημα Υπουργείου Παιδείας-Κυβέρνησης (ΕΒΕ, εξετάσεις τύπου PISA, κολλέγια, ευνοϊκές ρυθμίσεις στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων,οι αντίστοιχες παιδαγωγικές μέθοδοι που άρχισαν να εφαρμόζονται,το σύρσιμο των εκπαιδευτικών στα δικαστήρια, η ανυπαρξία υποστήριξης στο διοικητικό και εκπαιδευτικό έργο, τα ανεφάρμοστα πρωτόκολλα πανδημίας στα σχολεία, το χαμηλό μας μισθολόγιο, η αύξηση των μαθητών μας στα τμήματα από 22 σε 25 (και σε 27 κατά περίπτωση),η αύξηση των κοινωνικών ελλειμμάτων, η ειδική αγωγή που παραδίνεται στον ιδιωτικό τομέα, η υποστελέχωση των σχολείων, ο δυσθεώρητος αριθμός των αναπληρωτών, η τηλεκπαίδευση με μηδενική υποστήριξη και κόστος, τα προσωπικά δεδομένα που αναζητούνται, το πρόγραμμα σχολικής στέγης με σαφή χρονικό περιορισμό που δεν έγινε, οι αυξανόμενες απαιτήσεις για προϊσταμένους χωρίς μάλιστα δικαιώματα αποδέσμευσης,η εργασιακή μας εξουθένωση)καθιστούν ιδιαίτερα ασφυκτικό για παιδιά και εκπαιδευτικούς το περιβάλλον του σχολείου .

 
Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών θεωρεί πως άμεσα πρέπει να συζητηθούν τα παρακάτω ζητήματα που αφορούν, όχι μόνο το Νηπιαγωγείο, αλλά και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και καλεί συλλόγους και ΔΟΕ να προκαλέσουν συζητήσεις – ενημερώσεις – κινηματικές διαδικασίες σχετικά με τα παρακάτω κρίσιμα θέματα:


α.Αλλαγή Αναλυτικών Προγραμμάτων- (προς ποια κατεύθυνση υλοποιούνται οι αλλαγές;)
β. Σχολική στέγη (χρονοδιάγραμμα ανέγερσης νέων κτιρίων – μεταφορά ενοικιαζόμενων ακατάλληλων κτιρίων και αντικατάσταση των προκάτ που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της υποχρεωτικότητας του Νηπιαγωγείου με ανέγερση νέων σύγχρονων κτιρίων που να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών)
γ.Ωράριο νηπιαγωγών και μισθός εκπαιδευτικών


Για το ζήτημα αρχικά της μη ύπαρξης ωραρίου των Νηπιαγωγών το Συντονιστικό Νηπιαγωγών είχε πάρει την πρωτοβουλία το 2007 καταθέτοντας στο Υπουργείο Παιδείας υπόμνημα με αρ.πρωτ. 406/26-11-2007και 4.500 υπογραφές συνάδελφων και έχει ασκήσει επανειλημμένα πίεση προς τη ΔΟΕ και τους συλλόγους προς την κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιώντας κινηματικά και νομικά μέσα. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποίησε συνάντηση με όλες τις πολιτικές ηγεσίες(πλην της τωρινής) για τα ζητήματα του Νηπιαγωγείου,έχει ασκήσει πίεση για τη νομοθέτησή του (2013). Δεν εισακούστηκε δυστυχώς στην έκδοση Υπουργικής απόφασης (2019), αφού δεν υιοθετήθηκε η προτεινόμενη εισήγηση που είχε δημοσιεύσει και παραδώσει στο Υπουργείο το Συντονιστικό Νηπιαγωγών.
Μέσα από διαδικασίες βάσης (πανελλαδικές συναντήσεις) και τις ΓΣ συνέδρων έχει καταφέρει να συμμετέχει στη διαμόρφωση πλαισίου για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, ψηφισμένου σχεδόν από όλες τις παρατάξεις που έγινε θέση του κλάδου.


Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών με συνέπεια και υπευθυνότητα, όπως δεσμεύτηκε στις/στους συναδέλφισσες/ους Νηπιαγωγούς στις δυο τελευταίες πανελλαδικές συναντήσεις, έχει καταθέσει προς τη ΔΟΕ τις προτάσεις των Νηπιαγωγών και συμμετείχε σε συνάντηση με τη νομική σύμβουλο της ΔΟΕ προκειμένου να διερευνηθεί η ασφαλής νομική πίεση προς την παρακάτω κατεύθυνση.
Παραθέτουμε το τελευταίο μας ψήφισμα:

ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Π.Ε./ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ

Συνάδελφοι,  
Η αρχή της ισότητας προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, με την οποία, όπως είναι γνωστό, καθιερώνεται, όχι μόνον η ισότητα των Ελλήνων απέναντι στο νόμο, αλλά και η ισότητα του νόμου απέναντι σε αυτούς και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία και ό,τι συνδέεται με αυτήν.
Για την προώθησή του αιτήματος, και με βάση τις θέσεις του κλάδου , θεωρούμε πως η ΔΟΕ πρέπει να αναλάβει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες(κινηματικές και νομικές).
Όπως ήδη γνωρίζετε και μετά τους συνεχείς αγώνες που δώσαμε μαζί (ΔΟΕ-Συντονιστικό Νηπιαγωγών) με όλη τη βάση του κλάδου των νηπιαγωγών το ωράριο των νηπιαγωγών νομοθετήθηκε το 2013 (με το άρθρο 39 παράγραφος 5 περίπτωση β΄ του Ν.4115/2013 το οποίο ενσωματώθηκε στο άρθρο 12 του Ν.1566/1985§7 που ορίζει:«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών), κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του» (Α΄24).
Μετά από συνεχή πίεση όλων μας (Υπουργείο Παιδείας –Γ.Σ.Αντιπροσώπων ΔΟΕ) εξειδικεύτηκε τρία χρόνια μετά, χωρίς βέβαια να ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις του Συντονιστικού Νηπιαγωγών που έφεραν υπογραφές χιλιάδων Νηπιαγωγών. Με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 127187/E1/01-08-2016(Φ.Ε.Κ. 2524/2016) ορίστηκε το ΕΩΠ του Νηπιαγωγείου ενιαία με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, όπως ισχύει έως σήμερα Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία

Παρόλο που το ωράριο υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας υπάρχουν σημαντικές διαφορές που δυσχεραίνουν το έργο του/της Νηπιαγωγού όπως :

Τα ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων όλης της χώρας (96%), ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμιά μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας, η δε Προϊσταμένη καλείται να υποστηρίξει το διοικητικό έργο με πλήρες διδακτικό ωράριο και  με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας.
• Ο τρόπος υπολογισμού του ωραρίου των υπόλοιπων εκπαιδευτικών γίνεται σε 45λεπτα,οπότε από 8:15 έως 1:15 είναι 6 διδακτικές ώρες για το Δημοτικό ενώ για το Νηπιαγωγείο 5 διδακτικές ώρες.
• Η ανισότητα διδακτικού χρόνου μεταξύ των τμημάτων και των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά  και σε σχέση με το αν έχουν πρωινή υποδοχή ή όχι (διαφορές 15, 30, 45 λεπτών ως προς το χρόνο απασχόλησης).
• Το διδακτικό ωράριο Προϊσταμένων και η παροχή διοικητικού έργου εντός εργασιακού καθορίζεται όχι από τη παραπάνω νομοθεσία, αλλά από τον τύπο του Νηπιαγωγείου. Ως εκ τούτου αν στο Νηπιαγωγείο υπάρχει πρωινή υποδοχή η/ο Προϊσταμένη/ος δεν έχει χρόνο για το διοικητικό έργο κάτι που δημιουργεί ανισότητες μεταξύ Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων.
• Η επιτηδευμένη σύγχυση σχετικά με το πότε αρχίζει και πότε λήγει το διδακτικό ωράριο και τι περιλαμβάνει αυτό. Συγκεκριμένα, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων δεν θεωρείται διδακτικός χρόνος.

- Ζητάμε εφαρμογή του νόμου για όλα τα ολιγοθέσια σχολεία,ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα των Νηπιαγωγείων.
- Ζητάμε υπολογισμό του ωραρίου των Νηπιαγωγών με τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας .
- Η διδακτική ώρα να διαρκεί 45 λεπτά της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Στην υποδοχή-αποχώρηση, στην ώρα σίτισης, στο διάλειμμα οι νηπιαγωγοί διδάσκουν στάσεις ζωής και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν απλή επιτήρηση αλλά επιπλέον χρειάζονται επαυξημένη προσοχή και πρέπει να υπολογίζονται στο διδακτικό χρόνο.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ