Show Mobile Navigation
Νεοτερα

13 Ιουνίου 2024

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣτΕ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 13 Ιουν 2024


Στηρίζουμε την κινητοποίηση στο ΣτΕ

Για το ωράριο των νηπιαγωγών

             Πέμπτη 13 Ιουνίου, 09:00 π.μ  (Πανεπιστημίου 47-49)  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου εκδικάζεται η δικαστική προσφυγή που έχει κατατεθεί στο ΣτΕ από συναδέλφους νηπιαγωγούς για τη διεκδίκηση  του κοινού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από την οργανικότητα του σχολείου. Η προσφυγή αφορά το ωράριο των συναδέλφων που υπηρετούν σε ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία (που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των Νηπιαγωγείων)

Το ωράριο των νηπιαγωγών ενώ νομοθετήθηκε ώστε υποτίθεται να υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων( με το άρθρο 39 παράγραφος 5 περίπτωση β΄ του Ν.4115/2013 το οποίο ενσωματώθηκε στο άρθρο 12 του Ν.1566/1985§7 που ορίζει:«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου) :«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών), κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του» (Α΄24).
 τελικά λόγω των σημαντικών διαφορών/ζητημάτων στη λειτουργία του νηπιαγωγείου όχι απλώς δεν εξασφαλίζεται η μείωση του ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, αλλά αντίθετα το ωράριο των νηπιαγωγών είναι το μεγαλύτερο ανάμεσα σε όλες/ους τους εκπαιδευτικούς.

Το  Συντονιστικό Νηπιαγωγών θεωρεί πως άμεσα: στη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων  πρέπει να συζητηθούν τα παρακάτω ζητήματα που αφορούν, όχι μόνο το Νηπιαγωγείο, αλλά και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και καλεί συλλόγους και τη ΔΟΕ  να δεσμευτούν για   ενημερώσεις – κινηματικές διαδικασίες –ένδικα μέσα σχετικά με τα παρακάτω κρίσιμα θέματα:


A.Ωράριο νηπιαγωγών και μισθός εκπαιδευτικών (χρονοδιάγραμμα κινήσεων ως Ομοσπονδία σε όλες τις απαραίτητες κινηματικές και νομικές ενέργειες για την άρση της ανισότητας μεταξύ των μελών της, ως προς το δικαίωμα της εργασίας και του δίκαιου υπολογισμού του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών γενικότερα.

 B. Σχολική στέγη και ασφάλεια  (χρονοδιάγραμμα ανέγερσης νέων κτιρίων – μεταφορά ενοικιαζόμενων ακατάλληλων κτιρίων και αντικατάσταση των προκάτ που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της υποχρεωτικότητας του Νηπιαγωγείου με ανέγερση νέων σύγχρονων κτιρίων που να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών)Κανείς μόνος
Γ.Αλλαγή Αναλυτικών Προγραμμάτων- (προς ποια κατεύθυνση υλοποιούνται οι αλλαγές;)

Παραθέτουμε σύντομο ιστορικό γύρω από το ωράριο μας

Για το ζήτημα αρχικά της μη ύπαρξης ωραρίου των Νηπιαγωγών το Συντονιστικό Νηπιαγωγών είχε πάρει την πρωτοβουλία το 2007 καταθέτοντας στο Υπουργείο Παιδείας υπόμνημα με αρ.πρωτ. 406/26-11-2007και 4.500 υπογραφές συνάδελφων και έχει ασκήσει επανειλημμένα πίεση προς τη ΔΟΕ και τους συλλόγους προς την κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιώντας κινηματικά και νομικά μέσα. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποίησε συνάντηση με όλες τις πολιτικές ηγεσίες(πλην της τωρινής) για τα ζητήματα του Νηπιαγωγείου,έχει ασκήσει πίεση για τη νομοθέτησή του (2013). Δεν εισακούστηκε δυστυχώς στην έκδοση Υπουργικής απόφασης (2016), αφού δεν υιοθετήθηκε η προτεινόμενη εισήγηση που είχε δημοσιεύσει και παραδώσει στο Υπουργείο το Συντονιστικό Νηπιαγωγών.

Μέσα από διαδικασίες βάσης (πανελλαδικές συναντήσεις) και τις ΓΣ συνέδρων έχει καταφέρει να συμμετέχει στη διαμόρφωση πλαισίου για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, ψηφισμένου σχεδόν από όλες τις παρατάξεις που έγινε θέση του κλάδου.

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών με συνέπεια και υπευθυνότητα, όπως δεσμεύτηκε στις/στους συναδέλφισσες/ους Νηπιαγωγούς στις δυο τελευταίες πανελλαδικές συναντήσεις, έχει καταθέσει προς τη ΔΟΕ τις προτάσεις των Νηπιαγωγών και συμμετείχε σε συνάντηση με τη νομική σύμβουλο της ΔΟΕ προκειμένου να διερευνηθεί η ασφαλής νομική πίεση προς την παρακάτω κατεύθυνση.

Παραθέτουμε το τελευταίο μας ψήφισμα:


ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Π.Ε./ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ

Συνάδελφοι,
Η αρχή της ισότητας προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, με την οποία, όπως είναι γνωστό, καθιερώνεται, όχι μόνον η ισότητα των Ελλήνων απέναντι στο νόμο, αλλά και η ισότητα του νόμου απέναντι σε αυτούς και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία και ό,τι συνδέεται με αυτήν.
Για την προώθησή του αιτήματος, και με βάση τις θέσεις του κλάδου , θεωρούμε πως η ΔΟΕ πρέπει να αναλάβει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες(κινηματικές και νομικές).
Όπως ήδη γνωρίζετε και μετά τους συνεχείς αγώνες που δώσαμε μαζί (ΔΟΕ-Συντονιστικό Νηπιαγωγών) με όλη τη βάση του κλάδου των νηπιαγωγών το ωράριο των νηπιαγωγών νομοθετήθηκε το 2013 (με το άρθρο 39 παράγραφος 5 περίπτωση β΄ του Ν.4115/2013 το οποίο ενσωματώθηκε στο άρθρο 12 του Ν.1566/1985§7 που ορίζει:«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών), κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του» (Α΄24).
Μετά από συνεχή πίεση όλων μας (Υπουργείο Παιδείας –Γ.Σ.Αντιπροσώπων ΔΟΕ) εξειδικεύτηκε τρία χρόνια μετά, χωρίς βέβαια να ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις του Συντονιστικού Νηπιαγωγών που έφεραν υπογραφές χιλιάδων Νηπιαγωγών. Με την Υπουργική Απόφαση 
αριθ. 127187/E1/01-08-2016(Φ.Ε.Κ. 2524/2016) ορίστηκε το ΕΩΠ του Νηπιαγωγείου ενιαία με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, όπως ισχύει έως σήμερα Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία

Παρόλο που το ωράριο υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας υπάρχουν σημαντικές διαφορές που δυσχεραίνουν το έργο του/της Νηπιαγωγού όπως :

Τα ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων όλης της χώρας (96%), ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμιά μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας, η δε Προϊσταμένη καλείται να υποστηρίξει το διοικητικό έργο με πλήρες διδακτικό ωράριο και  με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας.
• Ο τρόπος υπολογισμού του ωραρίου των υπόλοιπων εκπαιδευτικών γίνεται σε 45λεπτα,οπότε από 8:15 έως 1:15 είναι 6 διδακτικές ώρες για το Δημοτικό ενώ για το Νηπιαγωγείο 5 διδακτικές ώρες.
• Η ανισότητα διδακτικού χρόνου μεταξύ των τμημάτων και των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά  και σε σχέση με το αν έχουν πρωινή υποδοχή ή όχι (διαφορές 15, 30, 45 λεπτών ως προς το χρόνο απασχόλησης).
• Το διδακτικό ωράριο Προϊσταμένων και η παροχή διοικητικού έργου εντός εργασιακού καθορίζεται όχι από τη παραπάνω νομοθεσία, αλλά από τον τύπο του Νηπιαγωγείου.Ως εκ τούτου αν στο Νηπιαγωγείο υπάρχει πρωινή υποδοχή η/ο Προϊσταμένη/ος δεν έχει χρόνο για το διοικητικό έργο κάτι που δημιουργεί ανισότητες μεταξύ Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων.
• Η επιτηδευμένη σύγχυση σχετικά με το πότε αρχίζει και πότε λήγει το διδακτικό ωράριο και τι περιλαμβάνει αυτό. Συγκεκριμένα, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων δεν θεωρείται διδακτικός χρόνος.

– Ζητάμε εφαρμογή του νόμου για όλα τα ολιγοθέσια σχολεία,ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα των Νηπιαγωγείων.
– Ζητάμε υπολογισμό του ωραρίου των Νηπιαγωγών με τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας .
– Η διδακτική ώρα να διαρκεί 45 λεπτά της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Στην υποδοχή-αποχώρηση,στην ώρα σίτισης, στο διάλειμμα οι νηπιαγωγοί διδάσκουν στάσεις ζωής και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν απλή επιτήρηση αλλά επιπλέον χρειάζονται επαυξημένη προσοχή και πρέπει να υπολογίζονται στο διδακτικό χρόνο.

https://secure.avaaz.org/community_petitions/el/upourgeio_paideias_kai_threskeumaton_bouleutes_did_orario_nepiagogon_isoteta_kai_isonomia_gia_olous_tous_ekpaideutikous/?fpla

Το  θέμα της αποκατάστασης της αδικίας αυτής έχει μπεί στη συζήτηση για τη Συλλογική μας Σύμβαση  αλλά  το  Υπουργείο Παιδείας δεν παρουσιάζεται καν στη συγκεκριμένη διαδικασία.

 https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/432633_syntonistiko-nipiagogon-asfaleia-mathiton-sto-nipiagogeio

https://e-wall.net/11657/syntonistiko-nipiagogon-meiosi-orar/

https://sites.google.com/site/syntonistikonipiagogon/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%89%CF%81%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7

https://www.e-prologos.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8E%CE%BD-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF/

https://www.ethnos.gr/greece/article/195939/orarionhpiagogonposnadoyleyeis6oresallanametrane5kaiallaparaloga

 

22 Απριλίου 2024

10 Απριλίου 2024

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Αξιολογήθηκε από την/τον Νηπιαγωγό και κρίθηκε ΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 9 Απρ 2024


Αξιολογείστε και κρίνεστε ανεπαρκείς:   

 • Όταν καθημερινά αυξάνετε τη γραφειοκρατία.
 • Όταν καθημερινά επιβάλλετε νέους ρόλους (υπεύθυνος κτιρίου, σεισμού, bullying, COVID, ιστοσελίδας, σχολικού κανονισμού, σχολικής ζωής, ενδοσχολικής επιμόρφωσης, διατροφής, εκπαιδευτικού υλικού, φαρμακείου, οικονομικών, δήμου και πολλά άλλα που αναφέρετε), αντί να μειώνετε το βάρος εργασίας προς όφελος της ποιότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος και του απαιτούμενου χρόνου για κάθε παιδί.
 • Όταν, κατά την περίοδο της πανδημίας, αυξάνετε τον αριθμό των παιδιών ανά τμήμα από 22 σε 25 αντί να τον μειώνετε, ώστε να εξασφαλίσετε ένα πιο ποιοτικό πρόγραμμα και αρκετό χρόνο για όλα τα παιδιά.
 • Όταν κλείνετε το σχολείο επειδή αντιμετωπίζω ασθένεια και δεν έχετε προσλάβει επαρκές προσωπικό.
 • Όταν δεν έχετε ανακαινίσει ή ακόμη κατασκευάσει νέα σχολεία και συνεχίζετε να στοιβάζετε τα νήπια σε ακατάλληλα κτίρια και προκάτ.
 • Όταν παραμελείτε την ανάγκη επισκευής ή μετεγκατάστασης του κτιρίου, και αντιμετωπίζετε αυτό ως ευθύνη μόνο των δήμων.
 • Όταν μιλάτε για ανάπτυξη αλλά δεν έχετε δημόσιο πρόγραμμα ανέγερσης σχολείων.
 • Όταν με αφήνετε μόνη/ο σε ένα κτίριο με 25 νήπια 4-6 ετών και αρνείστε την ευθύνη όταν κάτι κακό συμβεί, όπως συνέβη στα Τέμπη.
 • Όταν έχω παιδιά που χρειάζονται εξειδικευμένη υποστήριξη και εσείς δεν προσλαμβάνετε το απαιτούμενο προσωπικό.
 • Όταν για τη δημιουργία ενός τμήματος ένταξης απαιτούνται τρεις γνωματεύσεις, αντί να λαμβάνετε υπόψη την ανάγκη του παιδιού και την αίτηση των γονιών με πιο εποικοδομητικό και ευέλικτο τρόπο.
 • Όταν δεν αμείβετε τις τουλάχιστον 40 υπερωρίες στο διοικητικό έργο.
 • Όταν επιβάλλετε τις ανάγκες του σχολείου σε γονείς και δήμους αντί να τις υποστηρίζετε.
 • Όταν απειλείτε, λοιδορείτε και επιβάλλετε τον φόβο των δικαστηρίων αντί να υποστηρίζετε και να επιμορφώνετε.
 • Όταν την ανάγκη για σταθερή επιμόρφωση για όλες και όλους, την μετατρέπετε σε τιμωρητική, ατομική υπόθεση!
 • Όταν προτιμάτε μετρήσιμες έννοιες αντί για την ανάπτυξη των προσωπικοτήτων.
 • Όταν δεν λαμβάνετε μέτρα για αντισεισμικό έλεγχο και η ασφάλεια των παιδιών δεν είναι προτεραιότητα.
 • Όταν δημιουργείτε εκφοβιστικό κλίμα αντί να προάγετε τη συνεργασία και τον ανοιχτό διάλογο.
 • Όταν οι εργασιακές συνθήκες γίνονται επιβαρυντικές και δεν παίρνουμε τον απαραίτητο χρόνο ανάπαυσης.
 • Όταν δηλώνετε στη Βουλή «Πάντως, τα καθήκοντά τους (οι νηπιαγωγοί)τα κάνουν άριστα και χωρίς να παραπονιούνται»
 • Όταν προσθέτετε ξεχωριστά διδακτικά αντικείμενα στο νηπιαγωγείο χωρίς να με συμβουλεύεστε αφού δε γνωρίζετε πως λειτουργεί το νηπιαγωγείο 
 • Όταν την εμπειρία μου,την αρμοδιότητα μου και εντέλει την ειδικότητα μου στον τρόπο λειτουργίας τα κάνετε σκουπίδια με όλα αυτά και με τον τρόπο που τα εισάγετε.
 • Και τέλος, όταν ξέρουμε ότι αξιολόγηση σημαίνει εισαγωγή voucher και ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.

Αξιολογήθηκες από την/τον Νηπιαγωγό, και δη την/τον Προϊσταμένη/ο, που τώρα με απειλείς, παράνομα και πάλι, με αντικατάσταση επειδή συμμετέχω στην Απεργία-Αποχή, από το απίθανο γραφειοκρατικό τέρας της δικής σου αξιολόγησης!
Επειδή συμμετέχω/ουμε και ασκώ το μοναδικό, εν τέλει, δικαίωμα των εργαζόμενων ανθρώπων.
Γιατί, η απεργία, είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ μας και θα ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ να το ασκούμε!!!
Και σε ό,τι αφορά δε, την απειλή αντικατάστασης, απαντάμε: ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ!!! Ανάμεσα στο να ζήσουμε σε ακόμη χειρότερες εργασιακές συνθήκες και να αντιμετωπίσουμε τις απειλές σας, προτιμάμε το δεύτερο.
Μέσα από τους Συλλόγους μας και την Ομοσπονδία, που χάρη στις μαζικότερες Γενικές Συνελεύσεις των τελευταίων 27 χρόνων, αναγκάστηκε να κηρύξει νέα Απεργία-Αποχή, θα συνεχίσουμε τον αγώνα για το Νηπιαγωγείο των όλων, των ίσων και διαφορετικών!!!
 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4/2024  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΕ ΣΤΙΣ 19:00 και στο zoom https://us06web.zoom.us/j/88405754821
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΟΕ στο link https://youtu.be/DLFAFnIK558
 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ


¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Λινκ για ενημέρωση

Πύργος: Νηπιαγωγός λιποθύμησε στην τάξη – Την εντόπισε γονέας από το κλάμα των παιδιών

Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Πρόσκληση στον μεγάλο περίπατο στα νηπιαγωγεία του Ζωγράφου: Να λυθεί επιτέλους το κτιριακό πρόβλημα!
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Μείωση ωραρίου ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και όχι σύμφωνα με την οργανικότητα του σχολείου – Υπολογισμός του ωραρίου των Νηπιαγωγών με τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Πρόταση για προσθήκη τμήματος εκπαιδευτικής και διοικητικής υποστήριξης νηπιαγωγείων στις διευθύνσεις εκπαίδευσης 

 Πρακτικά Βουλής(σ.10201-10203)
Δήλωση αλληλεγγύης μελών του διδακτικού προσωπικού του Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. στον αγώνα των εκπαιδευτικών


02 Απριλίου 2024

Η ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 2 Απρ 2024

Ο αγώνας ενάντια στην αντιεκπαιδευτική – αντιεπιστημονική «αξιολόγηση» συνεχίζεται. Απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. για κήρυξη νέας απεργίας – αποχής.  Δεν υποχωρούμε. Υπερασπιζόμαστε τη δημόσια εκπαίδευση.

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. χαιρετίζει τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα οι οποίοι συμμετέχουν δυναμικά στην απεργία αποχή ενάντια στην αντιπαιδαγωγική – αντεπιστημονική ατομική «αξιολόγηση» του νόμου 4823/21 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Η, πολύ μεγάλη, συμμετοχή τους και στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων σε όλη τη χώρα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε επίπεδα μαζικότητας που είχαν δεκαετίες να παρατηρηθούν, αντικατοπτρίζει την αντίδραση του κλάδου και τη σθεναρή στάση του απέναντι στην αντιεκπαιδευτική – αντιεπιστημονική «αξιολόγηση» που επιχειρεί να επιβάλει η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. «δια πυρός και σιδήρου», με επανειλημμένες δικαστικές προσφυγές και διαρκείς πιέσεις και απειλές για επιβολή ποινών.

Η σημερινή Ολομέλεια των Προέδρων αποφάσισε την προκήρυξη νέας απεργίας – αποχής από τις εξωδιδακτικές διαδικασίες της αξιολόγησης η οποία σε συνδυασμό με τις, ήδη, προκηρυγμένες  στάσεις εργασίας σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση διδασκαλιών των εκπαιδευτικών από αξιολογητές θα αποτελέσουν το πλαίσιο κάλυψης των συναδέλφων ώστε να μην υποκύψουν στις πιέσεις και απειλές.

Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας προχωρά άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κήρυξη της απεργίας – αποχής την οποία και θα επιδώσει στην πολιτική ηγεσία κατά την αυριανή συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να υπογράψουν (και στη συνέχεια να πρωτοκολληθεί στη σχολική μονάδα), το νέο έντυπο συμμετοχής στη νέα απεργία-αποχή που αποφασίστηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων.

Οι διευθυντές/ντριες, προϊσταμένες/οι που συμμετέχουν στην απεργία–αποχή δεν προχωρούν σε καμία ενέργεια που αφορά το στάδιο Β.

Οι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενες/οι που καλούνται να αξιολογήσουν με βάση το στάδιο Β, απαντούν στο ενημερωτικό έγγραφο οδηγιών που τους αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως εξής:

«Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, σας ενημερώνω ότι συμμετέχω στην απεργία αποχή που έχει προκηρύξει η ΔΟΕ από τις 1-4-2024 και έχω υπογράψει σχετική δήλωση συμμετοχής η οποία έλαβε τον υπ. αριθμ. …..-1/4/2024 αριθμό πρωτοκόλλου της σχολικής μονάδας» και εάν τους ζητηθεί στέλνουν αντίγραφο της δήλωσης.

Επίσης, οι νεοδιόριστες/οι που καλούνται να αξιολογηθούν για το στάδιο Β, απαντούν με τη δήλωση απεργίας αποχής και τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους/τις λειτουργούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να συνεχίσουν να πορεύονται τον δρόμο του αγώνα, με βάση τον αγωνιστικό του σχεδιασμό  που οργανώνεται και ανακοινώνεται βήμα-βήμα, μέχρι να αναγκάσουμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να αποσύρει όλα τα αντιδραστικά νομοθετήματα και να δεχθεί τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο, για τη θωράκιση του δημόσιου σχολείου.

 Για το κατέβασμα του αρχείου πατήστε εδώ

 ΔΗΛΩΣΗ για Α_Α

08 Φεβρουαρίου 2024

BYE-BYE PUBLIC SCHOOL

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 8 Φεβ 2024

Πρόσφατα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενεργοποίησε το  Α2, προβαίνοντας στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τους Διευθυντές/ντριες και τους Προϊσταμένους/νες. Αυτή η κίνηση φαίνεται να έχει ως στόχο τον διαχωρισμό  των Διευθυντών-Προισταμένων  από τον υπόλοιπο εκπαιδευτικό χώρο και την απόσπαση της συναίνεσής τους με την επιβολή  κλίματος  και πνεύματος τρομοκρατίας και αυταρχισμού .Παράλληλα σε διάφορες περιοχές που δεν υπάρχουν νεοδιόριστοι η αξιολόγηση επεκτείνεται σε εκπαιδευτικούς με 20 και πάνω χρόνια υπηρεσίας .Αλλά για να μη προλάβει να έρθει αντιμέτωπο με την ανυπακοή των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί το συνηθισμένο του όπλο, τον αυταρχισμό και τα δικαστήρια .
Αν και η  συμμετοχή όλων των στελεχών στην εκπαίδευση είναι γνωστή και προβλεπόμενη από το νόμο 4823/21 ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει  ότι όσοι επιλέγονται για θέσεις διοίκησης συμφωνούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όταν μάλιστα το συνδικαλιστικό μας /τους  όργανο με την ομόφωνη απόφαση της 92ης ΓΣ του κλάδου  έχει αποφασίσει Απεργία Αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία η οποία είναι σε απόλυτη  ισχύ.
Τις τελευταίες ημέρες στην προσπάθεια κάποιων να επιβάλλουν τις αλλαγές παρατηρούμε όχι μόνο ένα κλίμα φόβου που εντείνεται αλλά και μια παραπλανητική εικόνα του γύρω από το τι σημαίνει η συναδελφική αλληλεγγύη.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ σημαίνει  ότι δεν είμαστε  διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο  στη  διάλυση  του Δημόσιου Σχολείου και πως η προσωπική σχέση μεταξύ των συναδέλφων, ειδικά στα ολιγοθέσια σχολεία και τα Νηπιαγωγεία,  δεν πρέπει χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των σχεδίων του Υπουργείου. Η επιχειρηματολογία που ορισμένοι χρησιμοποιούν, διατυπώνοντας ότι πρέπει να αξιολογήσουν τους συναδέλφους τους για να εξασφαλίσουν τη μονιμοποίηση τους,δεν πρέπει να επιτρέπουμε να μας ετεροκαθορίζει αλλά αντίθετα η στάση μας ορίζεται και εξαρτάται από συλλογικές διαδικασίες τις οποίες οφείλουμε να σεβόμαστε.
Ειδικά στο Νηπιαγωγείο που καθημερινά βιώνουμε την εγκατάλειψη αλλά και την πλήρη απαξίωση από το Υπουργείο όταν καίρια ζητήματα αφήνονται στην τύχη τους (ωράριο, αυξανόμενες ευθύνες και γραφειοκρατία, κατάτμηση προγράμματος, ειδική αγωγή, μόνιμοι διορισμοί και κάλυψη εκπαιδευτικών κενών σε ασθένειες, σίτιση μαθητών, ένας και μόνος εκπαιδευτικός σε βάρδια με απροσπέλαστους κινδύνους, ιδιωτικά νηπιαγωγεία και καταγγελίες ) γνωρίζουμε πως αν υποκύψουμε, η συνοχή στον εκπαιδευτικό χώρο και το σχολείο ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ δεν θα υπάρξει.
Μετά από πλήθος οχλήσεων συναδέλφων με οποιοδήποτε τρόπο θεωρούμε αναγκαίο να υπενθυμίσουμε την ομόφωνη απόφαση της 92ης ΓΣ της ΔΟΕ:
Απόφαση 92ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την αξιολόγηση
και την αναγκαιότητα  να ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στα  άμεσα βήματα των επόμενων ημερών  όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΔΟΕ Επικαιροποιημένες οδηγίες-βήματα για την αποτροπή και της ατομικής αξιολόγησης μπροστά στην έναρξη της φάσης Α2 - Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (doe.gr) Όσες/Όσοι υπογράφουν τώρα δήλωση απεργίας αποχής, το κάνουν στο ειδικό έντυπο που καταθέτουν συλλογικά ή ατομικά (σας αποστέλλεται ξανά, συνημμένα), για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία αποχή. Η παραπάνω δήλωση, τους/τις θωρακίζει με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη ενέργεια η οποία αρκεί να καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.
1.    Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών επικοινωνούν με τους Συλλόγους Διδασκόντων, οι οποίοι ενημερώνουν για τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή.
2.    Οι διευθυντές/ντριες, προϊσταμένες/οι που συμμετέχουν στην απεργία – αποχή δεν προχωρούν σε καμία ενέργεια που αφορά το στάδιο Α2.
3.    Οι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενες/οι που καλούνται να αξιολογήσουν με βάση το στάδιο Α2, απαντούν στο ενημερωτικό έγγραφο οδηγιών που τους αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως εξής: “Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, σας ενημερώνω ότι συμμετέχω στην απεργία αποχή που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε. από τις 8-2-2023 και έχω υπογράψει σχετική δήλωση συμμετοχής η οποία έλαβε τον υπ. αρίθμ. ….. αριθμό πρωτοκόλλου της σχολικής μονάδας” και εάν τους ζητηθεί στέλνουν αντίγραφο της δήλωσης. Επίσης, οι νεοδιόριστες/οι που καλούνται να αξιολογηθούν για το στάδιο Α2, απαντούν με τη δήλωση απεργίας αποχής και τον αριθμό πρωτοκόλλου.
4.    Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη. Επισυνάπτουμε και σχετική γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. με ημερομηνία 12/10/2021.
5.    Με βάση τα παραπάνω η απεργία – αποχή της Δ.Ο.Ε. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους διευθυντές/ντριες και προϊσταμένες/ους από όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με τα στάδια Α2 και Β.
6.    Η απεργία – αποχή της Δ.Ο.Ε. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους νεοδιόριστους/ες από όλα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση του σταδίου Α1, Α2 και Β, όπως από τη συνάντηση με τον/την διευθυντή/ντρια, προϊστάμενο/προϊσταμένη, την ενημέρωση της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.
7.    Οι στάσεις εργασίας που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την παρατήρηση της διδασκαλίας από τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης, ισχύουν και τους/τις καλύπτουν και για την παρατήρηση της διδασκαλίας από τον/την διευθυντή/ντρια, προϊστάμενο/προϊσταμένη.
8.    Τα Δ.Σ. των Συλλόγων χρειάζεται έγκαιρα να ενημερώνουν το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την εξέλιξη της διαδικασίας.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ για το μέλλον του Δημόσιου Σχολείου αφού όλοι γνωρίζουμε ότι ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι
    κάθε συλλογικότητα  που υπήρχε   αρχίζει να διαλύεται αφού  δημιουργούνται νέες  εξουσιαστικές σχέσεις στη δομή του, οι οποίες  μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν.
    Οι λέξεις Δημοκρατία, συλλογικότητα, χαρά, δημιουργία εξοβελίζονται και αντικαθίστανται με διαβαθμίσεις εκπαιδευτικών (.1)Μη ικανοποιητικός, 2) Ικανοποιητικός 3) Πολύ καλός 4) Εξαιρετικός)  και  το Παιδαγωγικό κλίμα μάθησης και διαχείριση της τάξης αντί να καλλιεργείται, να διδάσκεται  και να γεννιέται με τη συνδρομή όλων των δασκάλων ,  της πολιτείας  και των κατάλληλων συνεργασιών αξιολογείται ως ευθύνη του εκπαιδευτικού, όταν μάλιστα ζωτικά ζητήματα επί σειρά ετών αγνοούνται,  απαξιώνονται και αποσιωπούνται από όλους  (παράλληλες στηρίξεις, συνεργασία και στήριξη εκπαιδευτικών- παιδιών-γονιών , μείωση της γραφειοκρατίας, δυο  νηπιαγωγοί στο τμήμα, τμήματα ένταξης σε κάθε νηπιαγωγείο, 15 παιδιά στο τμήμα, χώροι με υγιεινή και ασφάλεια )
     Η αξιολόγηση θα επηρεάσει αρνητικά το πνεύμα της παιδαγωγικής διαδικασίας και τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιού σε αυτήν την πρώιμη ηλικία όταν  η εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο αντί να είναι επικεντρωμένη στη χαρά της μάθησης , της δημιουργικότητας και της ανακάλυψης δημιουργεί  ανταγωνιστικές πιέσεις.
     Η έμφαση στην αξιολόγηση μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ εκπαιδευτικών, καθώς οι εκπαιδευτικοί  θα  επικεντρώνονται  περισσότερο στην επίτευξη υψηλής αξιολόγησης παρά στη συνεργασία. Η συνεργασία και ο ανοιχτός διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικών που μπορούν να συμβάλουν στην ανταλλαγή ιδεών, βέλτιστων πρακτικών και ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας εξαφανίζονται .
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ !
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

Τη μάχη θα τη δώσουμε οργανωμένα, συλλογικά, μαζικά και μαχητικά.
                                                                                                                                        ΑΘΗΝΑ 6/2/2024

17 Νοεμβρίου 2023

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 17 Νοε 2023

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

KOIN.: 

 • ΔΟΕ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
 • ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
 • ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Αθήνα 16/11/2023

Με αφορμή ένα ακόμη περιστατικό που συνέβη σήμερα σε Νηπιαγωγείο, όπου νηπιαγωγός λιποθύμησε στην τάξη και το κλάμα των παιδιών κινητοποίησε γονέα που μπήκε και τη βρήκε λιπόθυμη, χτυπάμε για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου σε σχέση με την ασφάλεια των παιδιών στα σχολεία. Το ζήτημα της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας και για την περίπτωση των Νηπιαγωγείων όπου η συχνότητα των Νηπιαγωγών να βρίσκονται μόνες/οι τους στην τάξη χωρίς άλλο εκπαιδευτικό ή επιπλέον υποστήριξη είναι πολύ μεγάλη, λόγω του μεγάλου αριθμού των μονοθεσίων, καθιστά την κατάσταση άκρως επικίνδυνη.
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΔΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΕΣ για το ζήτημα της ασφάλειας, γιατί στα ζητήματα ασφαλείας δεν υπάρχει ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΑ.
Οι Νηπιαγωγοί έχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εκπαίδευση των παιδιών, αλλά η εξασφάλιση της ασφάλειάς τους και επαγωγικά και των παιδιών είναι πρωταρχική για την ευημερία τους.
Παραθέτουμε ξανά τις υπεραυξημένες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές συνθήκες επικινδυνότητας της εργασίας των Νηπιαγωγών που έχουμε αναφέρει επανειλημμένως  και σύμφωνες με περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά στα νηπιαγωγεία.

 • Οι Νηπιαγωγοί απειλούνται από επαγγελματική κόπωση και εξουθένωση.

Η εργασία της Νηπιαγωγού απαιτεί τη συνεχή και αδιάκοπη προσοχή, φροντίδα και επαγρύπνηση για τα παιδιά. Ένας/μία μόνος/η εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τον χειρισμό καθημερινά πληθώρας (διδακτικών και μη) καθηκόντων,  χωρίς άλλη υποστήριξη, μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση και μειωμένη ικανότητα παρακολούθησης της ασφάλειας των παιδιών. Πολύ περισσότερο όταν οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται κοντά στα προχωρημένα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότησή τους (67 έτη).

 • Οι νηπιαγωγοί  αντιμετωπίζουν έκτακτα Περιστατικά.

Απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως ατυχήματα ή ιατρικές επείγουσες καταστάσεις σε κάποιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολο ή και αδύνατο να αντιμετωπιστούν από έναν/μία μόνο Νηπιαγωγό ή ενήλικα στο χώρο του σχολείου.

Στους Νηπιαγωγούς υπάρχει ανάγκη για:
1.    Συστηματική παρακολούθηση των παιδιών.
Η ανάπτυξη των παιδιών απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση και ατομική προσοχή. Η παρουσία  περισσότερων του ενός ενήλικα ενισχύει την ικανότητα προσφοράς προσωπικής προσοχής σε κάθε παιδί.
2.    Συνεργασία με τους Γονείς
Η ενεργή συμμετοχή των γονέων είναι κρίσιμη για την ασφαλή λειτουργία του σχολείου. Η παρουσία ενός δεύτερου ενήλικα δημιουργεί μια επιπλέον γραμμή επικοινωνίας με τους γονείς (τηλέφωνα, έκτακτα γεγονότα, πρόωρη αποχώρηση παιδιού).
3. Κατάρτιση και Υποστήριξη
Οι Νηπιαγωγοί χρειάζονται επαρκή κατάρτιση (όπως σε πρώτες βοήθειες) και υποστήριξη (όπως ψυχολόγων, νοσηλευτών, ΕΒΠ, τραπεζοκόμων, φυλάκων/επιστατών) για να ανταπεξέλθουν στις εξειδικευμένες απαιτήσεις της εργασίας τους. Η παρουσία επιπλέον προσωπικού μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της φροντίδας και του διοικητικού έργου.

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών απαιτεί και καλεί ξανά το Υπουργείο Παιδείας να λάβει άμεσα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στα Νηπιαγωγεία τοποθετώντας δεύτερο Νηπιαγωγό σε κάθε τμήμα στελεχωμένο με ένα/μία μόνο Νηπιαγωγό16 Ιουλίου 2023

ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 16 Ιουλ 2023

Σε καιρούς που διεθνώς καλλιεργούνται τάσεις ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης, σε καιρούς βαθιάς κρίσης, η θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστου τμήματος της 14χρονης δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, ως βάσης του δημόσιου δωρεάν σχολείου, ως βασικού πυλώνα υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης είχε και εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για τον κόσμο της εκπαίδευσης αλλά για όλη την κοινωνία.   Ιστορικό σημείο επίτευξης μιας κοινωνικής και εκπαιδευτικής κατάκτησης αποτέλεσε η ψήφιση της παραγράφου 3, του άρθρου 33 στο Νόμο 4521/2018 , σύμφωνα με την οποία η μονοετής υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση έγινε σταδιακά διετής με βάθος χρόνου υλοποίησης τα τρία έτη.
Η θεσμοθέτηση αυτή έδωσε το δικαίωμα σε όλα τα παιδιά ηλικίας 4 – 6 ετών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, χωρίς να αποτελούν λαχείο σε κληρωτίδα, να ανιχνεύονται εγκαίρως οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες ώστε να μπορεί να υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη (όταν η πολιτεία διασφαλίζει την χωρίς καθυστερήσεις πορεία της διαδικασίας). Ταυτόχρονα, αποσυμφόρησε τους παιδικούς σταθμούς και διευκόλυνε τα μικρότερα παιδιά να βρίσκουν μια θέση σε αυτούς. Επιπλέον, η ρύθμιση έδωσε τη δυνατότητα του καθορισμού – διαχωρισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ νηπιαγωγών και βρεφονηπιοκόμων που επί σειρά ετών επικαλύπτονταν. Φυσικά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει ακόμη να γίνουν, όπως η χρηματοδότηση ενός γενναίου προγράμματος σχολικής στέγης με σύγχρονα και ασφαλή κτίρια, ο μαζικός διορισμός εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού, η μείωση μαθητών σε 15 ανά νηπιαγωγό, η δημιουργία τμημάτων ένταξης σε κάθε νηπιαγωγείο κ.ά.

Στην ομιλία του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκου Πιερρακάκη στο πλαίσιο της συζήτησης επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης μεταξύ άλλων ακούσαμε για την προσχολική εκπαίδευση ότι:
«Το όραμα μιας προσχολικής αγωγής μέχρι το 6ο έτος της ηλικίας, αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με έρευνες, η επένδυση στην προσχολική αγωγή είναι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει μια κοινωνία σε σχέση με κάθε άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα. Στην Ελλάδα συναντάμε μέχρι σήμερα κατακερματισμό αυτών των αρμοδιοτήτων. Η Κυβέρνηση επιλέγει την άρση της πολυδιάσπασης αυτής, υπό το Υπουργείο Παιδείας ώστε να δοθεί στην προσχολική αγωγή ενιαία κατεύθυνση. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος, η αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική αγωγή και υπογραμμίζουμε και την έγκαιρη ανίχνευση αναπτυξιακών προκλήσεων στα παιδιά με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση»
Η εκπαιδευτική κοινότητα αυτές τις ημέρες αναρωτιέται για το τι μέλει γενέσθαι της δημόσια εκπαίδευσης και τι σημαίνουν όλα αυτά για το Δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο 

Τι σημαίνει άρση πολυδιάσπασης και ενιαία κατεύθυνση; 

Είναι γεγονός ότι όταν μιλάμε για προσχολική αγωγή και εκπαίδευση δε μιλάμε για κάτι ενιαίο, ούτε ομοιογενές ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης, αλλά ούτε και εκτός Ευρώπης. Γεγονός αποτελεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Δικτύου «Ευρυδίκη» (https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/) όλες οι χώρες της Ευρώπης προσπαθούν να αυξήσουν τη συμμετοχή των παιδιών στην ποιοτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Επιπλέον, όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν όμως διακριτή συστηματική διδασκαλία για την εκπαίδευση των παιδιών πριν την έναρξη του Δημοτικού στο πλαίσιο της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης (ISCED), που αλλού ονομάζεται προδημοτική εκπαίδευση (Κύπρος), αλλού πρώιμη εκπαίδευση (Φινλανδία), αλλού σχολείο παιδικής ηλικίας (Ιταλία), αλλού Νηπιαγωγείο (Δανία, Ελλάδα), αλλού προσχολικό σχολείο (Γαλλία) κ.ά. και όλες εντάσσονται στο επίπεδο ISCED 020 . Οι διαφορετικές επιλογές συνδέονται άρρηκτα με τις ιστορικές παραδόσεις κάθε χώρας, με το ρόλο της οικογένειας σε αυτές, αλλά και με τις σπουδές των εκπαιδευτικών.
Ο διακριτός ρόλος των δομών (παιδικών σταθμών και Νηπιαγωγείων), που αναφέρεται από τον υπουργό ως κατακερματισμός, δε σημαίνει και υποβάθμιση. Μάλιστα, όπως είναι γνωστό, όσο περισσότερο αναπτυγμένη είναι μια κοινωνία, τόσο πιο ειδικευμένες υπηρεσίες παρέχει στους πολίτες της. Στην Ελλάδα, αυτό στην εκπαίδευση, οδήγησε στο διαχωρισμό παιδικών σταθμών και Νηπιαγωγείων, όπου τα μεν πρώτα υπάγονταν στο υπουργείο Υγείας και τώρα στο Εργασίας, ενώ τα δεύτερα στο Παιδείας. Λόγω της διακριτής του δομής, όλα αυτά χρόνια, το ελληνικό Νηπιαγωγείο αναμφίβολα παρέχει περισσότερο εξειδικευμένη και υψηλού τύπου αγωγή και εκπαίδευση.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο

Τι σημαίνει ανάπτυξη κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος; 

Οι εκπαιδευτικοί πάντα υποστήριζαν πως πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στα προγράμματα σπουδών (14χρονη εκπαίδευση) και μια ομαλή μετάβαση από το ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο στο άλλο, μια συνέχεια για το παιδί και μια συνεργασία των εν δυνάμει υποσυστήματων (οικογένεια – νηπιαγωγείο – δημοτικό σχολείο). Η συνέχεια αυτή συμβάλλει στην προσαρμογή των παιδιών στις νέες αλλαγές, συντελεί στη σχολική τους εξέλιξη, στην κοινωνικοποίηση τους, στην ακαδημαϊκή τους πορεία (Γουργιώτου, 2008). Αυτό όμως δε σημαίνει κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλες τις βαθμίδες (0 - 18), αλλά αναλυτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών κάθε ηλικίας, σεβόμενοι τους προσωπικούς ρυθμούς ανάπτυξης των παιδιών, αναλυτικά προγράμματα που δημιουργούν λειτουργικές μεταβάσεις από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα, αλλά και με κοινές κατευθυντήριες παιδαγωγικές γραμμές.
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο 

Αποτελεί η παροχή δημόσιας, ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας; 

Ωστόσο, όταν το αγαθό δεν παρέχεται από την Πολιτεία αλλά από τρίτους , θα συμβαίνει υπό την αυστηρή εποπτεία της πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας, με όρους και προϋποθέσεις; 

Για μας τις/τους Νηπιαγωγούς αυτό είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει ποιοτική εκπαίδευση και ειδικά στην περίπτωσή μας που η εκπαιδευτική διαδικασία αφορά μικρά παιδιά. Όμως, η πραγματικότητα έχει δείξει ότι ο χώρος αγωγής και εκπαίδευσης της προσχολικής ηλικίας, γίνεται συχνά αντικείμενο εκμετάλλευσης ανθρώπων με μοναδικό στόχο το κέρδος, με αποτέλεσμα το προσωπικό (συνήθως απόφοιτοι ΙΕΚ, ή πρώην ΤΕΙ) όχι μόνο να αμείβονται με τον κατώτερο μισθό, αλλά να διεκπεραιώνουν πλήθος εργασιών που δεν είναι στο καθηκοντολόγιο τους (όπως συνοδεία με σχολικά, υποχρεωτικά καλοκαιρινά camp).


ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο
Τι σημαίνει ελεύθερη επιλογή σχολείου, και πως ίσως συνδέεται με την «λεγόμενη πολυδιάσπαση» όταν ήδη στους παιδικούς σταθμούς υπάρχει η ελεύθερη επιλογή διαμέσου των voucher;                  

Η ελεύθερη επιλογή σχολείου , ειδικά για το χώρο της Προσχολικής Αγωγής, είναι η μεταφορά κρατικών πόρων στην ιδιωτική μέσω voucher; 

H ελεύθερη επιλογή σχολείου εκτός από τις κατηγοριοποιήσεις σχολείων που θα γίνουν άμεσα, αν εφαρμοστεί, δε σημαίνει και παράλληλα την άρση της υποχρέωσης της πολιτείας να χτίσει νέα σχολεία, εκεί που δεν υπάρχουν ή είναι παλιά, να επιμορφώνει συνεχώς τους εκπαιδευτικούς;   

Η απουσία της πολιτείας να παρέχει δημόσια και δωρεάν τα δημόσια αγαθά της υγείας και της παιδείας, έχει δημιουργήσει στο γενικότερο χώρο της προσχολικής και της ειδικής αγωγής μια «βιομηχανία παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών» που ανθίζει και εκθρέφεται εισπράττοντας από τις χειμαζόμενες ελληνικές οικογένειες εκατομμύρια ευρώ.  Αυτό σε συνδυασμό με το voucher που ήδη έχει εισαχθεί στους παιδικούς σταθμούς (αλλά όχι ακόμη στο δημόσιο σχολείο) αποτελεί ένα από τα κεντρικά μέτρα του νεοφιλελευθερισμού. Στη νεοφιλελεύθερη συλλογιστική (Μίλτον Φρίντμαν) οι μαθητές και γονείς είναι οι πελάτες που αγοράζουν προϊόντα και τα σχολεία γίνονται καταστήματα που τα πουλούν. Το σχολείο πια μετατρέπεται σε αυτόνομη επιχείρηση και η παιδεία εμπορευματοποιείται με στόχο το κέρδος.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο  
Τι εννοεί το Υπουργείο όσον αφορά στην έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση; 

 Ως προς την ανίχνευση: Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα τα ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης) ως προς τη στελέχωση, τους χώρους και τα εργαλεία, τα οποία έχουν οδηγήσει σε μη έγκαιρη αξιολόγηση και υποστήριξη των σχολείων, των μαθητών και των οικογενειών τους.

Ως προς την έγκαιρη παρέμβαση: Η έγκαιρη παρέμβαση για να είναι έγκαιρη πρέπει να παρέχεται σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία. Αντίθετα, μέχρι σήμερα, τα νηπιαγωγεία -στα οποία φοιτούν μαθητές από 3.8 έως 7.5 ετών - αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε σταθερές δομές παροχής ειδικής εκπαίδευσης (Τμήματα Ένταξης, ειδικά νηπιαγωγεία). Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, αν και απαραίτητο, συχνά μοιράζεται μεταξύ σχολείων ή τμημάτων ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν παρέχεται ποτέ.
Ως νηπιαγωγοί, θεωρούμε ότι η επίλυση των προβλημάτων των ΚΕΔΑΣΥ, ώστε να ανταποκρίνονται εγκαίρως στο ρόλο τους, η ίδρυση και λειτουργία ενός Τμήματος Ένταξης σε κάθε νηπιαγωγείο, η παροχή βοηθητικού προσωπικού και παράλληλης στήριξης – όπου και όταν χρειάζεται (καθόλη τη διάρκεια του έτους), είναι ο μόνος τρόπος ώστε να υπάρχει έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα παραπάνω αποτελούν πάγια αιτήματά μας τα οποία, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, δεν έχουν ικανοποιηθεί ως τώρα.
Προτίθεται το Υπουργείο να τα υλοποιήσει;
Επίσης, η επαρκής αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών/τριών και των οικογενειών απαιτεί την παροχή υποστηριξης από την πολιτεία με κοινωνικές υπηρεσίες, οικονομική ενίσχυση των οικογενειών και δωρεάν θεραπευτικά προγράμματα για τους μαθητές. Τα παραπάνω θα ενισχύσουν το ρόλο του σχολείου και θα εξασφαλίσουν την ουσιαστικά έγκαιρη παρέμβαση.
Ποιες είναι  άραγε οι θέσεις και οι προθέσεις της Κυβέρνησης στον τομέα αυτό;

ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο
Ως προς την αναφορά του Υπουργού ότι όλα τα παιδιά είναι μοναδικά, όλα τα παιδιά χρειάζονται ειδική προσοχή, ειδικό ενδιαφέρον και κυριολεκτικά ειδική αγωγή. Πώς θα γίνει αυτό;

Πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη η εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη αγωγή και εκπαίδευση, όταν σε ένα τμήμα 25 παιδιών (και εν δυνάμει 27 βάσει νόμου) αντιστοιχεί μία/ένας Νηπιαγωγός, όταν σε όλη την Ευρώπη είναι τουλάχιστον δύο; Πώς μπορεί μια/ένας Νηπιαγωγός μόνη/ος του να αφιερώσει την ειδική προσοχή που χρειάζεται ο κάθε μαθητής/τρια όταν σε κάθε τμήμα Νηπιαγωγείου υπάρχουν τουλάχιστον ένα νήπιο με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες;
Αν η έμφαση στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός δεν συνοδευτεί με στελέχωση ενός επιπλέον εκπαιδευτικού ανά τμήμα, τότε η αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης είναι καταδικασμένη να παραμείνει στα χαρτιά.

Ζητάμε από τη ΔΟΕ στην επικείμενη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να θέσει όλα τα παραπάνω ερωτήματα και να απαιτήσει να πάρει απαντήσεις για το σχεδιασμό, καθώς και να διαμορφώσει το σχέδιο δράσης για το Νηπιαγωγείο.


ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
•    Μείωση του αριθμού των νηπίων σε 1:15 ανά νηπιαγωγείο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου
•    Μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στο επίπεδο του ωραρίου των συναδέλφων των πολυθεσιών σχολείων της πρωτοβάθμιας με καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσής του αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και απώτερο στόχο την εξίσωσή του με το ωράριο της Β/θμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς. Υπολογισμός ολοκλήρου του χρόνου παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο ως διδακτικού χρόνου για τους/τις Νηπιαγωγούς.
•    Ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης
•     Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία. Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη
•    Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και άμεσος μόνιμος διορισμός των απαιτούμενων Νηπιαγωγών
•    Διορισμός όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
•    Διατήρηση του αυτοτελούς χαρακτήρα του παιδαγωγικού προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
•    Ενδυνάμωση του αντισταθμιστικού ρόλου του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
•    Τήρηση της αναλογίας παιδιών / τετραγωνικών μέτρων με βάση τις προδιαγραφές ΟΣΚ (1 παιδί ανά 3 τετραγωνικά μέτρα)
•    Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς νηπίων και προνηπίων
•    Διορισμό μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι, σχολικοί βοηθοί, σχολικοί νοσηλευτές)
•    Ομάδα υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. Διορισμός μόνιμου ειδικού επιστημονικού προσωπικού (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές)
•    Ίδρυση και στελέχωση τάξεων υποδοχής
•    Στελέχωση των νηπιαγωγείων με εκπαιδευτικούς μητρικής γλώσσας για τα παιδιά των προσφύγων,
•    Αύξηση της χρηματοδότησης, ειδική χρηματοδότηση για παιδαγωγικό υλικό ώστε να διασφαλιστεί ο δωρεάν χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου.
•    Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους Δήμους
•    Σε κάθε νηπιαγωγείο να τοποθετηθεί και μια νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής για τη στήριξη παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες
•    Δωρεάν σίτιση όλων των παιδιών και δωρεάν εμβολιασμούς  για όλα τα παιδιά


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ